Валута
BGN
 • BGN
 • EUR
Език

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) „ФЕМИ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104056645, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. Горна  Оряховица, ул."Васил Априлов" 27А.
(2) Дружеството е администратор на лични данни, като обработва лични данни във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им, имейл: it@femi.bg.


Чл. 2. Настоящата политика за личните данни („Политиката“) предоставя информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни  се обработват, упражняват правата си.


Чл. 3. За целите на настоящата Политика:
1. „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
2. „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3. „ограничаване на обработването" означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
4. „анонимизация" означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с  идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано; Анонимизацията замества безвъзвратно личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.
5. „регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
6. „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
7. „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
8. „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
9. „трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
10. „съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
11. „нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
12. „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член51 от Общия регламент относно защитата на данните.


Чл. 4. Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

 • 1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
 • 2. Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично  предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
 • 3. Принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
 • 4. Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба,  унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.


Чл. 5. Лични данни на клиентите - физически лица на електронния магазин на Дружеството www.femi.bg се обработват в регистър „Контрагенти“ и по-специално в подрегистър „Потребители по ЗЗП“.


II. ПОДРЕГИСТЪР „ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ЗЗП“


Чл. 6. (1) В подрегистър „Потребители по ЗЗП” се обработват следните категории лични данни:

 • 1. име и фамилия;
 • 2. имейл;
 • 3. адрес;
 • 4. пол;
 • 5. телефон;
 • 6. IP адрес – местоположение;
 • 7. IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

(2) Данните по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 5 и 7 се обработват с цел и на основание изпълнение на договора от разстояние, сключен между Дружеството и потребител и на основание Закона за счетоводството, Закона за защита на потребителите, както и за целите на сключването на същия.
(3) Данните по ал. 1, т.т. 1, 2, 4, 5 и 6 се обработват с цел маркетингови дейности, на основание законен интерес на Дружеството и само след предоставено изрично съгласие за обработка с цел маркетингови дейности. Съгласието по предходното изречение се предоставя в електронна форма чрез отбелязване в началната страница на сайта на Дружеството. Съгласието, предоставено по реда на тази разпоредба може да бъде оттеглено от потребител по всяко едно време чрез отбелязване в началната страница сайта на Дружеството.
(4) При предоставено съгласие от потребител за обработка на личните му данни с цел маркетингови дейности, потребителят се съгласява данните, посочени в ал. 3 да се обработват с цел предлагане на стоки и услуги на потребителя по имейл, по телефон и/или чрез бюлетин, изпращан по имейл, допитване с цел проучване относно предлаганите стоки, както и за извършването на бизнес анализи, проследяване поведението на потребителите, предпочитанията на последните, както и реклама.
(5) Дружеството няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, PayPal.com или друга външна платформа за разплащания, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява.
(6) Данните по ал. 1, т. 6 се обработват с цел маркетингови дейности, на основание законен интерес на Дружеството и само след предоставено изрично съгласие за обработка с цел маркетингови дейности чрез използване на бисквитки. Съгласието по преходното изречение се предоставя в електронна форма чрез отбелязване в лентата долу в началната страница на сайта на Дружеството. Можете да изключите използването на бисквитки през настройките на вашия браузър. Помощните функции на вашия браузър могат да ви покажат как да изключвате и/или изтривате бисквитките в него. Моля да имате предвид, че изключването/изтриването на бисквитки може да попречи на нормалното функциониране на отделни функции на нашия сайт.
(7) При предоставено съгласие от потребител за обработка на личните му данни с цел маркетингови дейности чрез използване на бисквитки, потребителят се съгласява данните, посочени в ал. 6 да се обработват с цел проследяване поведението му, предпочитанията на последния, както и реклама.


Чл. 7. (1) Личните данни в подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се обработват на електронен носител.
(2) Личните данни по чл. 6, ал. 2 от Политиката се набират от самите потребители в специално разработен софтуер за поръчки и се съхраняват в електронен вариант в сървър на Seliton / Mirchev Ideas, находящ се в Република България. След изтичане на срока за съхранение и при положение, че няма документи, подлежащи на предаване в Държавния архив, всички носители на данни от регистъра се унищожават чрез подходящ метод, вкл. и изтриване на резервните електронни копия.
(3) Личните данни по чл. 6, ал. 3 (с изключение нa IP адрес) от Политиката се набират от самите потребители в специално разработения софтуер за поръчки и се съхраняват за срокове, посочени по-долу в чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от настоящата Политика. 


Чл. 8. (1) Администраторът възлага обработването на личните данни по чл. 6, ал. 1, т. 1 до т. 5 вкл. и т. 7 от настоящата Политика в подрегистър „Потребители по ЗЗП“ на лица, назначени по трудово правоотношение. Правата и задълженията на отделните лица, обработващи данните, се посочват в съответната длъжностна характеристика.

(2) Администраторът възлага обработването на личните данни по чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 и 5 на основание изпълнение на договор на следните дружества, предоставящи куриерски услгуги  за доставка на поръчани от потребители, по силата на Договори, сключен между тях и Дружеството:
•    - За пратки на територията на Република България – „Еконт Експрес“ ООД с ЕИК 117047646
•    - За пратки на територията на Република България – „Спиди“ АД с ЕИК 131371780

(3) При поискване на информация, свързана с изпълнението на конкретен договор от разстояние, достъп до подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се предоставя на управителя на Дружеството.
(4) Достъп до лични данни на лице от подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се дава на юрисконсулт или адвокат, във връзка със защитата на правата на Дружеството при спор между страните и/или необходимост от консултация.


Чл. 9. (1)  При предоставено съгласие от потребител по чл. 6, ал. 4 от настоящата Политика потребителите получават съобщения за промоции, кампании или продажби на определени стоки чрез бюлетин, получен по имейл или получават такава информация по телефон, изследва се поведението им на сайта и техните предпочитания.
(2) Лицата, обработващи данните с цел извършване на действията по ал. 1, освен посочените в чл. 9, 10, 11 и 12 са и лица, назначени по трудово правоотношение с Дружеството. Правата и задълженията по обработка на данните по предходното изречение се уреждат в длъжностните характеристики на лицата.


Чл. 10. (1) Маркетинговите дейности, свързани с анализ на поведението на потребителите и реклама при предоставено съгласие по чл. 6, ал. 6 от настоящата Политика се извършват и чрез обработка на данни, които не позволяват идентификацията на физическо лице (напр. име, фамилия, телефонен номер, адрес и т.н.), а чрез активността на потребителя през съответния браузър чрез т.нар. бисквитки (cookies) или рекламни банери, която съдържа следните данни:

 • 1. събития, свързани с активността на сайта на Дружеството (брой видяни страници на сайта, прегледани продукти на сайта, търсенията на сайта на Дружеството);
 • 2. информация, свързана с устройството на потребителя (тип на устройството, операционна система и версия);
 • 3. приблизително местоположение, извлечено от IP адреса.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез т. нар. „бисквитки“, които се използват от Дружеството или от трети страни-партньори на Дружеството. Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра на  потребител и се съхраняват на неговото устройство.
(3) Дружеството използва два вида бисквитки: необходими и функционални.
(4) За обработката на данните по ал. 1 чрез бисквитки и рекламни банери потребителят трябва да предостави изричното си съгласие за използването на бисквитки по реда на чл. 6, ал. 6 от настоящата Политика. Предоставянето, респективно оттеглянето на  съгласието не важи за използването на необходимите бисквитки, тъй като без тях сайтът на Дружеството не може да оперира.


Чл. 11. Необходимите бисквитки осигуряват фукционирането на сайта, като осигуряват възможността за достъп до профила на съответен потребител в сайта и за обработка на направени поръчки, както следва:
№ по ред    Наименование на бисквитката    Доставчик    Тип    Срок за съхранение    Място на съхранение
1    MIPHPF_SESSION  HTTPДо изтичане на сесията    България

 
Чл. 12. (1) Фукционалните бисквитки позволяват да се запазят предпочитанията на потребителите и показват поведението на потребителите на сайта. Тези бисквитки спестяват време и усилия при пазаруването на сайта на Дружеството и се  съхраняват временно на устройството на потребителя. Фунционалните бисквитките се използват от Дружеството и за да се анализира поведението на потребителите на сайта и как потребителите го използват. Това позволява на Дружеството да персонализира предлаганото  съдържание и бързо да идентифицира и отстранява различни проблеми.
(2) Функционалните бисквитки, които Дружеството използва – негови и на трети страни-партньори, са следните:
№ по ред    Наименование на бисквитката    Доставчик    Тип    Срок за съхранение    Място на съхранение
1    _ga    google-analytics.com    HTTP    2 години    България
2    _gat    google-analytics.com    HTTP    До изтичане на сесията (1 минута)    България
3    _gid    google-analytics.com    HTTP    До изтичане на сесията (1 минута)    България
4   fr    facebook.com    HTTP    3 месеца    Холандия

 
Чл. 13. Дружеството използва следните уебсайтове и техни бисквитки, като видът и наименованието на бисквитките и мястото и срокът за съхранение на долуизброените трети лица е посочен в горните таблици:
1. Google Analytics – услуга за уеб анализ, предлагана от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, което като използва бисквитки, запаметени на компютъра на потребителя, за да направи възможен  анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита чрез бисквитки, се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри,  разположени в САЩ. Данните, които достигат до Google Analytics са анонимизирани на електронната платформа на дружеството. По силата на договорното си правоотношение с Google LLC. Дружеството му възлага да използва тази информация, за да оцени използването  на сайта, за съставяне на уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта на Дружеството. Google LLC. няма да свързва IP адреса, изпратен от браузъра на потребителя  чрез Google Analytics с други данни, съхранявани от Google LLC. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни  в отношенията между ЕС и САЩ”.
2. Google AdWords – услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, преодставена от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. С тази услуга рекламната дейност на  www.femi.bg се свързва  с рекламната мрежа AdWords посредством „бисквитки“. Информацията за използването на този сайт, придобита чрез бисквитки, се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните)  на сървъри, разположени в САЩ. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.
3. Facebook и Instagram - това приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com и instragam.com, която се поддържа от Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“).  Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.
При влизане на потребител в дадена уеб страница, неговият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към браузъра на потребителя, който ще го свърже с интернет  страницата.
Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната страница на Дружеството или платформа е била посетена. Ако потребител е влязъл в профила си във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към неговия профил. Ако  потребител си взаимодейства с тези Plugins (напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар), съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от неговия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако потребителят не е регистриран  във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере неговия IP адрес и да го запамети.
Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния  Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят  не е кликнал на Plugins.
Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният  текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от Дружеството.
Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“, която не може да бъде разпозната, и е валидна две години.
Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията,  съдържаща се в „бисквитката“.
Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.
Относно информация за правата и възможностите за настройка за защита на личните данни, потребителят следва да се обърне към Facebook Inc. или да следва инструкциите за защита на личните данни на Facebook на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php#http://www.facebook.com/policy.php.
С Add-ons потребителят може да блокира Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker”. Facebook Inc. обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение  на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”
 
III. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ


Чл. 14. Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 • 1. право на достъп;
 • 2. право на коригиране;
 • 3. право на преносимост на данните;
 • 4. право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • 5. право да се иска ограничаване на обработването;
 • 6. право на възражение срещу обрабтоването на лични данни;
 • 7. право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Чл. 15. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

 • 1. данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
 • 2. целите и правното основание за обработването;
 • 3. получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • 4. намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
 • 5. срока на съхранение на личните данни;
 • 6. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
 • 7. информация за всички права, които субектът има;
 • 8. правото на жалба до надзорния орган.
 • (2) Информацията по ал. 1 не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

(3) При отправяне  на искане за информация от субект на данни по реда на ал. 1, Дружеството заедно с длъжностното лице по защита на данните по чл. 23 от Политиката извършва необходимата проверка и предоставя отговор с изискуемата информация в срок до 14 (четиринадесет) дни, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Дружеството информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Искането съдържа идентификация на лицето (три имена и ЕГН за български граждани, а за всички останали лица- граждани на други държави-членки на ЕС – имена и дата на раждане),  описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата, имейл, адрес за кореспонденцията и пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. Дружеството  не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Искането се завежда в общия входящ регистър на Дружеството и може да бъде подадено по един от следните начини: а) по електронен път на следния имейл: it@femi.bg, б) на място в офис на Дружеството, находящ се в гр. Горна  Оряховица 5100, ул."Васил Априлов" 27А или в) по пощата на адреса на управление на Дружеството:  гр. Горна  Оряховица 5100, ул."Васил Априлов" 27А - ФЕМИ ЕООД.
(4) Информацията по ал. 1 се предоставя в едно копие на субекта на данни безплатно. За допълнителни копия, поискани от субекта на данни или при прекомерни искания на субекта, особено поради своята повторяемост, Дружеството може да наложи разумна такса в размер на направените административни разходи.
(5) При предоставяне на копие от лични данни Дружеството не може да разкрива следните категории данни:

 • 1. лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
 • 2. данни, които представляват търговска тайна, интелектулана собственост или конфиденциана информация;
 • 3. друга информация, която е защитена, съгласно приложимото законодателство.

(6) Основателността и прекомерността на дадено искане се преценява отделно за всеки случай от Дружеството.
(7) При отказ за предоставяне на достъп до лични данни Дружеството аргументира отказа си и ифнормира субекта на данни за правото му да подаде жалба до надзорния орган.


Чл. 16. (1) Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Дружеството, да бъдат коригирани в случай, че последните са неточни или непълни.
(2) При удовлетворено искане за коригиране на лични данни Дружеството уведомява получателите на данни, на които са били разкрити такива.
(3) Правото по ал. 1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3 от Политиката.


Чл. 17. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да поиска изтриване на данните си, т.нар. „право да бъдеш забравен“, ако е налице едно от следните условия:

 • 1. личните данни на лицето повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • 2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няам друго правно основание за обработването;
 • 3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора;
 • 6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за дететето.

(2) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3.


Чл. 18. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да ограничи обработването на личните си данни от администратора, но за целта са необходими конкретни условия, сред които:

 • 1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данни;
 • 2. обработването е неправомерно, но субекттът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • 3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • 4. субектът на данните е възразил срещу обрабoтването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
(3) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3.


Чл. 19. (1)  Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
(2) Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
(3) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3.


Чл. 20. (1) Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Дружеството ако данните се обработват на едно от следните основания:

 • 1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • 2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;
 • 3. обработването на данни включва профилиране.

(2) Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Чл. 21. (1) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да бъде уведомено, а Дружеството е задължено да уведоми субекта  в случай на нарушение на сигурността на личните му данни и когато има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите на субекта на данни.
(2) Уведомяването по ал. 1 следва да бъде извършено без ненужно забавяне след откриването му и да съдържа описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, като се посочват естеството на нарушението, име и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, последиците от нарушението и предприетите мерки от Дружеството за справяне с нарушението и за намаляване на евентуалните неблагоприятните последици.

IV. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

"ФЕМИ" ЕООД  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

"ФЕМИ" ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Д) Анонимизация на личните данни - личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ:


Изоставени и постоянни колички се заличават след 30 дни:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, Име, Име на компания, IP адрес и всички клиентски полета.

Списъци с желания се заличават след 30 дни:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, Имейл, Име и IP адрес.

Оценки на продукти се заличават след 30 дни:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, Име и IP адрес.

Анкети се заличават след 30 дни:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, Имейл, Име и IP адрес.

Блог коментари се заличават след 30 дни:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, Име и IP адрес.

Клиенти се заличват след 5 години или чрез отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3 от Политиката:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: Имейл на клиент, Име, Име на компания, Адреси, Телефон, Факс, ДДС и данъчна информация, ЕГН, Банкова сметка.

Поръчки се заличават след 5 години или след отправяне на искане по реда на чл. 15, ал. 3 от Политиката:
Ще се анонимизират (заличат) следните полета: ID на клиент, IP адрес, Имейл, Име, Име на компания, Адреси, Телефон, Факс, ДДС и данъчна информация, ЕГН, Банкова сметка, Условия в поръчки, Специални инструкции в поръчки

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„ФЕМИ" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 104056645

Седалище и адрес на управление: Р. България, гр. Горна  Оряховица, ул."Васил Априлов" 27А

Телефони: 061864425, 0887785553

Електронна поща: sales@femi.bg, office@femi.bg 

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни във „ФЕМИ" ЕООД:

Адрес за кореспонденция: Р. България, гр. Горна  Оряховица, ул."Васил Априлов" 27А

Телефони: 0888331658, 061864425

Електронна поща: it@femi.bg 

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg